Tuesday, August 22, 2017

ລາຍລະອຽດຊື່ທຶນການສຶກສາປີ 2017 ຢູ່ ສປ ຈີນ
ແຈ້ງການ: ເລື່ອງ: ການສະໝັກຮັບທຶນການສຶກສາຂອງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຈຽງຊູ ສປ ຈີນແຈ້ງການ: ເລື່ອງ: ການສະເໜີໃຫ້ຄັດເລືອກຄູສອນວິຊາສະເພາະໄປຍົກລະດັບ ໃນລະດັບປະລີນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ແຕ່ປີ 2017-2021 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກໂຄງການ SSTVET


ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການເປີດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງຮອງສູນ SEAMEO SEAMOLEC, ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ


ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການຍ້າຍຫ້ອງການ ບໍລິການອອກປີ້ສຳລັບພາກລັດຖະບານ ແລະ NGO's.


ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການຮັບສະໝັກທຶນການສຶກສາຂອງ ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບກະສິກຳ-ລ້ຽງສັດ ແຂວງ ຈຽງຊູ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ-ວິຊາຊີບຢຸຍອີງ ແຂວງ ເຈີຈຽງ ສປ ຈີນ